Terms & Conditions

Madde 1. Taraflar

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır. Kant Yazılım Anonim Şirketi bundan böyle “Kant” olarak anılacaktır. https://dvina.co, adresinde yer alan yazılım ve uygulamalar bundan böyle “Dvina” olarak anılacaktır. Kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Dvina’ya kaydolan ve bu sözleşmenin tarafı olan Kişi/Kurum bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Kullanıcı kayıt işlemi esnasında Dvina üzerinde Kullanıcı kayıt sayfasında istenen bilgiler bundan böyle “Kayıt Bilgileri” olarak anılacaktır. Dvina’yı gerçek ya da tüzel kişi olan Kullanıcı tarafından kullanmaya yetkilendirilmiş kişi veya kişiler bundan böyle “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. Kullanıcı’nın, Dvina üzerinde zaman içerisinde biriktirdiği tüm veri, bilgi ve belgeler bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır. Kant tarafından oluşturulmuş Dvina web sayfası https://dvina.co bundan böyle “Site” olarak anılacaktır. Kant’ın Kullanıcı’ya info@dvina.co, noreply@dvina.co, adreslerinden gönderdiği tüm elektronik postalar bundan böyle “E-Posta” olarak anılacaktır.

1.2 İşbu Sözleşme, Kant ile Dvina’ya Kullanıcı olarak kaydolan Kişi/Kurum arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı’nın Dvina’ya Site üzerinde başarıyla kaydolması durumunda sözleşme elektronik ortamda kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 2. Sözleşme'nin Konusu, Kapsamı ve Süresi

2.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, bulut tabanlı olarak web tarayıcısı ile Site üzerinden erişilebilen Dvina’dan faydalanılmasına ve Dvina’ya yüklenen İçerik’e ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında Kant tarafından Kullanıcı’ya sunulan Dvina’ya ya da Site’ye ait kullanım koşulları, gizlilik politikası, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme Kullanıcı’nın Dvina’ya Site üzerinden kaydolmasıyla başlar ve Kullanıcı kaydını silmediği ya da haklı nedenlerle sözleşme taraflarca feshedilmediği sürece devam eder.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Dvina’ya kaydolurken Kant tarafından talep edilen Kayıt Bilgileri’ni tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Dvina’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Kant sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın, Dvina’ya bir işletme adına kaydolması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Kant tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Kant’ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı, Dvina’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Dvina’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Dvina’yı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.5 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda kendi takdiri doğrultusunda Dvina’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi Kullanıcı olarak yetkilendirebilir. Kullanıcı’nın kim olacağı ve Dvina kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, yetkilendirdiği Kullanıcılar’ın Dvina’yı kullanmasından sorumlu olup Kullanıcılar’ın Dvina’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Kullanıcılar’ın Dvina’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve onun tarafından yetkilendirilmiş Kullanıcılar arasında Dvina’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde yetkilendirilen Kullanıcılar’ın Dvina veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kant, işbu Sözleşme kapsamında İçerik’i kullanma ya da görüntüleme hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Kant sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı, Kant’ın yasal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Dvina’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Kant’ın kayıp veriler de dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.7 Kullanıcı, Dvina’nın, üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Kullanıcı, Dvina’nın veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Dvina’dan faydalanan diğer Kullanıcı’ların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Dvina’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Dvina’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Dvina’ya, Kant’ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dâhil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Dvina’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Kant, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Kant, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.10 Kant, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “KVKK ve Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, kendi aracılığıyla Dvina’yı kullanacak 3. Şahıslara Kant’ın KVKK ve Gizlilik Politikası ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağını kabul eder. Kullanıcı, Kant’ın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Dvina üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Dvina’nın güvenliği, Kant’ın yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kant ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer Kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Kant, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Kant’ın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar, içgörüler oluşturma ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Kant veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.11 Dvina’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Kant’la iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Dvina yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.12 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen E-posta’lar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Kullanıcı bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere Dvina amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Kant’ın Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Dvina’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dvina üzerinden erişilen veya Dvina’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Kant, Dvina üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.13 Kant, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Dvina’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.14 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Kullanıcı ve Dvina kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.15 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Kant, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’sini aşağıda belirtilen şekilde feshederek Kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Kant’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Dvina’dan ancak Site’de veya kendisine gönderilen E-Posta ile beyan edilen ücretleri yine Site’de veya kendisine E-Posta ile beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Dvina’yı sözleşme süresince boyunca veya Kant tarafından E-Posta yoluyla tebliğ edilecek, özel imtiyaz ve süre içerisinde ücret ödemeden kullanabilecektir. Kullanıcı’ya Site’de belirtilen veya Kant tarafından E-Posta yoluyla tebliğ edilecek söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü, hizmet seviyesi, ücretli üyelik haline gelecektir. Dvina’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ya da özel olarak E-Posta yoluyla ilan ve tebliğ edilebilecektir.

4.3 Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik, ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Bir üyelik dönemi sözleşmede ya da eklerinde aksi belirtilmedikçe 1 aydır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme’nin Kant tarafından feshedilmesi halinde Kullanıcı’ya fesih tarihine kadar ödediği miktar, kullanım süresinden düşülerek geri ödeme yapılacaktır.

4.4 Kant veya Kant tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Dvina üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Kant’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Dvina’yı kullanmak üzere gerçek veya tüzel kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Dvina’ya ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Dvina’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Kant’a Kullanıcı’nın Dvina’ya erişimi, Dvina’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Kant, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Dvina’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Dvina üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Dvina’dan ya da Dvina’nın içerisinde kullanılan tüm teknolojilerden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Dvina’ya ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Kant’ın açık izni olmaksızın Dvina’ya veya Dvina’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Kant’ın (veya bağlı Şirket’lerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Kullanıcı üyeliği kapsamında sunulan, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Kant’ın, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Kant’ın ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı İçerik’lerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Kant, Dvina’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Kant, Dvina’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Dvina’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

6.3 Kullanıcı, Dvina üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Kant’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 Kullanıcı, yüklediği İçerik veya İçerikler ile Dvina’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Site ve Dvina’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) Kant’ı beri kıldığını kabul eder.

6.5 Kant, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin veya Dvina’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Kant, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

Madde 7. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Kant aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Kant Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Dvina’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Kant, Dvina’da bulunan İçerik’e 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlamaya gayret göstermek ile beraber bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmaz.

7.6 Kant, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Kant, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepleri değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

Madde 8.Bağımsız Değerlendirme

8.1 KULLANICI OLMAK İSTEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ VE YETKİLİLERİ BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU VE TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINA MUTABIK KALDIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIR. KULLANICI OLMANIN VE KATILIMIN FAYDALARINI BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİNİ VE BU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE HİÇBİR BEYANA, GARANTİYE, YA DA AÇIKLAMAYA BEL BAĞLAYARAK HAREKET ETMEDİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLMAKTADIR.

Madde 9.Muhtelif Hükümler

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

9.3 Kullanıcı ile kaydolurken bildirdiği Kayıt Bilgileri’nde bulunan elektronik posta vasıtasıyla veya Dvina ya da Site’de yer alan genel bilgilendirme ve duyurular aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Dvina ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9.4 Kant’ın bu sözleşme kapsamında ki bir hakkı kullanmaması ya da buradaki herhangi bir hükmü uygulamaması, söz konusu hak ya da hükmün feragatini teşkil etmeyecektir. İşbu sözleşme Kullanıcı ve Kant arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup, Dvina’yı kullanımını ve Kullanıcı ve Kant arasındaki ilişkileri düzenler ve Kant ile Kullanıcı arasındaki önceki tüm sözleşmelerin (Bu sözleşmenin önceki sürümleri de dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) yerine geçer.

9.5 İşbu sözleşme kapsamındaki hiçbir tahkim süreci gerek toplu tahkim işlemleriyle gerekse başka bir şekilde bu sözleşmeye tabi başka bir tarafa ilişkin tahkim süreçleriyle birleştirilmeyecektir.

9.6 İşbu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmenin eklerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ve taraflar arasında ortaya çıkacak bütün ihtilaflar İstanbul Tahkim Merkezi aracılığı ile çözümlenir. Hakem kurulunun belirlenmesinde uygulanacak usul; her iki tarafın da bir hakem seçebilmesi ve seçilen bu hakemlerin de Baş Hakemi seçmesi şeklinde olup hakem sayısı üç olacaktır. Uyuşmazlığa, uygulanacak hukukun seçimini düzenleyen kurallara atıf yapılmaksızın Türk Hukuku uygulanacak ve uyuşmazlık İstanbul’da görülecektir. Tahkimin dili Türkçe olacaktır. Hakem kararları Yargıtay’a götürülebilir ve karara bağlanabilir. Taraflar bu sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren geçerli olmak üzere, aralarında yazılı bir tahkim sözleşmesinin bulunduğu yönünde açık ve net bir iradeleri olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Herhangi bir tarafın isteği üzerine hakem kurulu tahkim yargılamasının gizliliği ile ilgili veya tahkim yargılaması ile bağlantılı diğer her türlü konuda talimat verebilir ve ticari sırların ve gizli belgelerin korunması için önlemler alabilir.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.